Nr. 1
English Version
Home | Arhivă

Societatea Informa?ional? este o mare realizare. Dar suntem preg?ti?i s? mergem mai departe ?
Adina Ripo?an, Director

Este sociologic demonstrat faptul c? for?a motrice a dezvolt?rii societ??ii a fost ?i r?mâne neegalat? for?? a curiozit??ii umane.Salut adresat revistei "Solu?ii xxi"
Dan Nica, ministrul Comunica?iilor ?i Tehnologiei Informa?iilor

Am salutat de fiecare dat? apari?ia de noi publica?ii care au ca obiect comunica?iile ?i tehnologia informa?iei, considerând c? acestea reprezint? cea mai eficient? cale de a forma o cultur? în acest domeniu ?i a disemina informa?ii utile, necesare pentru a avea succes în societatea contemporan?.


Coperta Nr. 1


Solu?ii pentru managerii ocupa?i
afacerionline.com î?i croie?te drum pe o pist? înc? neb?tut?
Interviu cu Mihai RUSESCU, director executiv - afacerionline.com

De Monica Stern
Afaceri f?r? profit?!
O investi?ie de succes care nu a urm?rit câ?tigul
Interviu cu R?zvan PA?OL, pre?edintele Intercapital Invest

De Monica Stern
Upgrade pentru seria ORACLE e-BUSINESS 11i
Flux e-Business Integrat de la Oracle
Globalizeaz? finan?ele, resursele umane ?i dezvoltarea de proiecte

Solu?ii pentru pl??i electronice de la ACI ?i Compaq

Guvernarea electronic? e luat? în serios
De Radu RizeaIntel accelereaz? dezvoltarea viziunii "Calculatorului uman"
De Radu Rizea
E o hart?? Nu, e un telefon mobil!
Nokia ofer? primul Centru de Service Multimedia

PRIMERGY, serverele Fujitsu Siemens Computers -
Fiabilitatea pe care o dore?ti
De C?lin Piescu, Business Development Manager - Fujitsu Siemens Computers
Matsushita face un nou pas în tehnologia stoc?rii informa?iei
De Cristina Ciobanu
Canon iR8500 define?te tehnologia în managementul documentelor alb-negru
Silviu Chelaru, director Romus Industries SA, www.romus.ro
Intel lanseaz? chipsetul i845-D

Mobil Rom în anul Orange
De Monica Stern
A doua genera?ie de sta?ii radio
De Radu Rizea
Începe implementarea TETRA ISI
Nokia ofer? Dispecerat ISDN pentru TETRA

Patch Cumulativ de la Microsoft
De Radu Rizea
Securitatea organiza?iilor la începutul secolului XXI
ROMSYM DATA

TETRA World Congress ne dezv?luie noi solu?ii
Sistemul de comunica?ii TETRA se dezvolt? spectaculos
Oracle AppsWorld 2001,
Ultima genera?ie de software pentru e-Business

Oracle î?i confirm? implicarea în cercetarea medical?
De Radu Rizea
Alcatel se implic? în studiul neutrinilor"Despre România, numai de bine"
Interviu cu dl Ovidiu Morar, director-asociat al Grupului NOI
De Monica Stern

Best Buy ?i Compaq aduc PC-urile lâng? paturile copiilor bolnavi
Seria Oracle Small Business intr? în academii
Primii Oracle9i Certified ProfessionalsDiagnosticul Pie?ei IT Est Europene
Recomand?ri ale Gartner Dataquest adresate furnizorilor IT
De Adina Ripo?an
Dup? un studiu realizat de Gartner Dataquest, Noiembrie 2001 "Eastern Europe: Country Segmentation, 2001" Autori: Fabrizio Biscotti, Frank Fabricius, Annette Jump ?i Gianluca Tramacere

HPI Research Group sondeaz? pia?a pentru serviciile 3G

Determinarea "Institu?iei Permanente" (Permanent Establishment)
specte critice ale definirii conceptului de IP ?i ale condi?iilor de atribuire a profitului
De Adina Riposan

Noile reguli privind impozitarea veniturilor globale pentru persoanele fizice
Intr? în vigoare de la 1 ianuarie 2002
De Cristina Ciobanu, În urma unei prezent?ri realizate de compania de consultant? KPMG România
Standardele de contabilitate române?ti nu iau în calcul infla?ia
De Cristina Ciobanu


Traficul de bi?i se r?spl?te?te
Interviu cu Gheorghe Rusu, director executiv Euroweb România
De Monica Stern

"Pia?a româneasc? de Internet a ajuns la 30 milioane USD, iar în 2002 cred c? va ajunge la 42-45 milioane USD. Tendin?a e de cre?tere destul de puternic?. Cred c? va continua s? se consolideze. Acum exist? ?apte-opt juc?tori importan?i, care se vor reduce la patru-cinci anul acesta"


Fujitsu-Siemens va deschide un birou de reprezentan?? în România
Interviu cu dl C?lin PIESCU, Business Development Manager - Fujitsu Siemens Computers
De Radu Rizea

Una dintre ve?tile importante pe care sfâr?itul anului trecut le-a adus pentru pia?a IT din România a fost oferit? chiar de noul pre?edinte al companiei Fujitsu-Siemens, Adrian von Hammerstein, la conferin?a de pres? organizat? la Bucure?ti, în timpul turneului s?u în Europa Central? ?i de Est: în România va exista, începând din aprilie 2002, o reprezentan?? oficial? a companiei.


Xerox se redreseaz? cu GE Capital

Cunoscutul produc?tor de echipamente de birotic? ?i copiatoare american Xerox Corp. a primit cea de a treia tran?? de finan?are de la GE Capital, valoarea angajat? a creditelor în luna septembrie fiind de dou? miliarde USD.
Apocalipsa dotcom-urilor la final?
Mai multe domenii multilingveFonduri pentru dezvoltarea regional?
De Monica Stern
Raportul OCDE privind sistemul guvern?rii corporative din România
De Cristina Ciobanu
MAE î?i orienteaz? activitatea de promovare spre piete-?inta
BERD a finan?at aproape 70 de proiecte în valoare de 2 miliarde euro
De Cristina Ciobanu
România a primit cea mai mare finan?are de la UE, prin PHARE, în 2001

Bilan?ul privatiz?rilor APAPS
De Cristina Ciobanu
O nou? tranzac?ie încheiat? de AVAB
Se apropie finalizarea negocierilor pentru ocuparea postului de consultant pentru privatizarea S.N.Tc.ROMTELECOM S.A.