1 - 15 august 2003Curs valutar
luni,
10 martie 2008
1 EUR = 3 lei
1 USD = 2 lei
1 GBP = 4 lei

INFORMATII BURSIERE
Date, grafice si
informatii la zi despre toate actiunile cotate la

Bursa de Valori Bucuresti
Introduceti simbolul unei societati cotate
Serviciu gratuit asigurat de www.kmarket.ro

INFORMATII FONDURI
Date, grafice si valoarea titlului pentru
fondurile mutuale

inscrise in UNOPC


Serviciu gratuit asigurat de
www.kmarket.ro
EDITORIAL:
Adina Riposan
Gândirea Stereotipă - o realitate ?
Ar putea flexibilitatea sã reducã obtuzitatea ?

Adina Riposan, Director

"Oamenii rezonabili se adapteazã cerinþelor lumii.
Oamenii nerezonabili tind sã adapteze lumea dupã cerinþele lor.
De aceea, progresul va depinde întotdeauna de oamenii nerezonabili."

(George Bernard Shaw)

Ar trebui sã redefinim "normalitatea" pentru noul Mileniu. Gândindu-ne la computere, principiul "flexibilitãþii" a fost îmbrãþiºat ºi promovat la scarã mondialã. Programarea modularã a câºtigat "bãtãlia" ºi a devenit în scurt timp baza întregii dezvoltãri, demonstrându-ne astfel cã flexibilitatea este o premizã a adaptãrii rapide ºi a procesului de up-gradare, principiu major ºi condiþie esenþialã a progresului.

Principalii inamici care se opun însã inovãrii ºi dezvoltãrii umane rãmân GÂNDIREA STEREOTIPÃ, rutina ºi modelele de viaþã rigide. "Gândirea stereotipã" poate fi definitã ca procesul mental de reducere a in-flow-ului informaþional pânã la un sistem extrem de simplificat, sfârºind în ignoranþã, idei fixe, auto-suficienþã ºi obtuzitate. Întregul proces de gândire este creat pe o structurã de noduri informaþionale, preexistente ºi interconectate. Materialul informaþional este procesat prin aceste joncþiuni, iar rigidizarea structurii duce la reducerea fluxului materialului procesat.

Ca fiinþe raþionale ºi exponenþi sociali, oamenii definesc "normalitatea" dupã "majoritate" ºi rutina standardizatã într-o anumitã perioadã ºi într-un anumit spaþiu. Încearcã sã trãiascã dupã ºabloane general acceptate ºi par absolut convinºi cã întreaga civilizaþie ºi culturã umanã au evoluat ºi s-au extins în spiritul "black & white". Dar "black & white" nu existã, apar întotdeauna "zone gri" în vieþile noastre. Înfruntând provocãrile istoriei, alergãm de fapt dupã înnoire ºi, fãcând aceasta, ne încredem în propriile noastre instincte.

Totuºi, oamenii cautã sã integreze informaþiile noi în sistemul de valori social acceptat, de multe ori expresie a unor convingeri stereotipe temporare ºi incapacitãþii de a gândi flexibil. Iar atunci când descoperã cã sistemele inovatoare nu se mai potrivesc cu trecutul, se instaleazã criza.

Este sociologic demonstrat faptul cã "gândirea stereotipã" este contagioasã în cazul tuturor speciilor vii. Oamenii îºi susþin reciproc convingerile obtuze ºi ideile fixe, astfel încât fenomenul se dezvoltã spre automatism ºi generalizare, în timp ce indivizii nu mai realizeazã cã se lasã conduºi de condiþionãrile personale. Principalul rezultat este cã accesul la cunoaºterea purã este limitat, capacitatea de compilare a informaþiilor ºi creativitatea sunt mult diminuate ºi, cel mai important, intuiþia este inhibatã.

Din punct de vedere Anatomic, "gândirea stereotipã" dezvoltã, în timp, un proces de Mielinizare a reþelelor neuronale, ducând la rigidizarea acestora ºi la diminuarea abilitãþilor cerebrale. Într-o anumitã mãsurã, fenomenul este similar procesului natural de îmbãtrânire, dar se produce mult mai devreme decât îmbãtrânirea ar justifica efectele.

Cu toate acestea, persoanele care manifestã un geniu nativ sunt capabile sã treacã dincolo de toate aceste limitãri, obþinând accesul la adevãrata cunoaºtere ºi la înþelegerea subtilã. Viaþa ne-a demonstrat de atâtea ori cã 'marile inteligenþe' nu se adapteazã niciodatã lumii în care trãiesc; preferã sã rãmânã izolaþi de stereotipiile generale ºi de gândirea obtuzã a contemporanilor lor, în timp ce obþin în schimb cunoaºterea purã ºi lasã o fereastrã deschisã intuiþiei ºi informaþiilor calitative.

Astfel, sã ne "adaptãm normalitãþii" ar putea suna rezonabil într-o anumitã mãsurã, considerând cã este necesarã stabilirea unei ordini sociale care sã domine haosul. Dar, uneori, urmarea intuiþiei poate conduce la revelarea unor posibilitãþi inimaginabile ºi a unui potenþial gigantic care este încã ascuns, aºteptând sã fie descoperit ºi exploatat.

Extensia naturalã ar putea fi ajustarea însuºi conceptului de "normalitate", realizând în final un pas real înainte. Un lucru însã este sigur: ceea ce este normal astãzi va fi cu siguranþã depãºit mâine...[ Editorial ] | [ Cover Story ] | [ e-Business ] | [ e-Technology ] | [ Education & HR ] | [ Events ] | [ e-Shore Magazine ]